Новини

Обявление

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ на Заповед No РД-11-326 от 27.06.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-1999 в кв. 54 по плана на гр. Бяла, област Русе, съответстващ на

Пълна информация
Обявление

Обявление на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл. 18а, ал.10 от АПК на заинтересованите страни: Иванка Василева Петкова с административен адрес: гр.Велико - Търново и Лъчезар Йорданов Лазаров

Пълна информация
Повод за празник с републиканските шампионки по хандбал (11 г. и 12 г.)

Повод за празник с републиканските шампионки по хандбал (11 г. и 12 г.)

Пълна информация
Съобщение

Почистване имоти

Пълна информация
Съобщение

публикувана обява B Държавен вестник бр.52/18.06.2024 г., в неофициален раздел, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен ПУП. Възложител: „АББА МЕНИДЖМЪНТ“ ООД. 

Пълна информация
Съобщение

Пръскане срещу комари и летящи насекоми

Пълна информация
Обявление

за одобрено задание и разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП). Възложител: Георги Пенчев Георгиев.

Пълна информация
Обявление

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК на заинтересованите страни: Мариан Русев Тодоров

Пълна информация