Новини

Бяла има нова зала за младежки дейности и бизнес-срещи

Бяла има нова зала за младежки дейности и бизнес-срещи

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 от ДОПК

от 16.02.2024 г.

Пълна информация
Обявлене № 10-11-25 от 15.02.2024 г.

одобрено задание и е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XXXIII-698 в кв.50 по плана на гр. Бяла, област Русе, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 07603.501.698 по КККР на гр. Бяла.

Пълна информация
Традиционно зарязване на лозата в Община Бяла

Традиционното зарязване на лозето в гр. Бяла и населените места в общината

Пълна информация
Заповед

защитени растения

Пълна информация
Децата от подготвителна група „Мечо пух“ са „бързи герои“

Посещение на децата от група Мечо Пух в МБАЛ "Юлия Вревска"

Пълна информация
Навършват се 146 години от смъртта на баронеса Юлия Вревска

146 години от смъртта на баронеса Юлия Вревска

Пълна информация