Новини

Обявление

на Заповед No РД-11-20/15.01.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване (ПЗ) за УПИ XXIV-1367 в кв.121 по плана на гр.Бяла, обл.Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 07603.501.1

Пълна информация
1. Доклад за горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за територията на ТП „Държавно горско стопанство Бяла"; 2. Информация за подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия в ГТДС през годината;

Доклад ГВКС и Информация за подотделите, в които е планирано провеждане на  горскостопански мероприятия в ГТДС през годината; 

Пълна информация
Съобщение

Относно постъпила в РИОСВ Русе документация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за обособяване на производствен цех за пелети, от дървесен чипс и дървени отпадъци, с

Пълна информация
Съобщения

за одобрено задание И разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ I-1925 и УПИ II-1925 в кв.70 по плана на гр.Бяла, обл.Русе. Възложители: Елена Маринова Георгиева и Ралица Маринова Николаева.

Пълна информация
Обявление

на Заповед No РД-11-5/04.01.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ): Подробен устройствен Изменение план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ ІХ-951,952 в кв.176 по плана на

Пълна информация
Съобщение

Относно постъпила в МОСВ информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околна среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Вардим“ от подстанция Борово до подстанция Свищов и отклоне

Пълна информация