Новини

Съобщение

През последната седмица на м. септември 2023 г. в гр. Подгорица, Черна гора, по съвместната инициатива на Посолството на Република България в Черна гора и Търговската камара на Черна гора ще се проведе представяне на български храни и напитки. 

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП). Възложител: ЕТ „Камен Шишков“. 

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план. Възложител: ЕТ "Камен Шишков"

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване. Възложител: „СЪНИ ЛЕНД 003“ ЕООД. 

Пълна информация
Съобщение

Относно по чл.62а, ал.2, във връзка с чл.75 от Закона за водите за публично обявяване съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен

Пълна информация
Съобщение

Община Бяла, област Русе на основание чл.1246, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-195 от 15.05.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-139 в кв. 22 по плана

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП). Възложител: Митко Василев Манолов. 

Пълна информация