Новини

Съобщение

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Пълна информация
Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 20.01.2023 г.

Пълна информация
Съобщение

за публикувана обява B Държавен вестник бр.4/13.01.2023 г., в неофициален раздел, стр.156, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на „МАРТИ 2000“ ЕООД, разположе

Пълна информация
Съобщение

за публикувана обява в Държавен вестник бр.4/13.01.2023 г., в неофициален раздел, стр.156, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на „МАРТИ 2000“ ЕООД, разположе

Пълна информация
Съобщение

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе (НР

Пълна информация
Съобщение

На 12.01.2023 г. Община Бяла подписа Договор за съвместна дейност /Договора/ с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по проект „Закупуване на нов автомобил за разнос на храна в Община Бяла“ на Община Бяла, Област Русе по

Пълна информация
Заповеди

на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” (Обн. ДВ. бр. 7 / 26.01.2010 г., последно изм. ДВ. бр. 41 от 03.06.2022 г.), във връзка с чл. 37в, ал. 16, изр. пето, във вр. с чл. 37в, ал. 2 и ал. 4 от Закона за соб

Пълна информация
ОБЯВЛЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ВЪЗНИКНАЛО НАМЕРЕНИЕ НА "ИВАНОВИ ГРУП 1999“ ЕООД ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАСАЕЩО ОБОСОБЯВАНЕ НА УЧАСТЪК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07603.501.295

Пълна информация