Новини

Съобщение

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба No 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Бяла уведомява всич

Пълна информация
Заповед

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. би чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - „АГРО ТЕХ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Пълна информация
Съобщение

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. би чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ - Александър Тотев Алексиев и Дария Миланова Алексиева

Пълна информация
Съобщение

че е изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР нa с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VІІІ- комбинирано детско учреждение; УПИ VІІ-130 и УПИ XXVI-130 в к

Пълна информация
Съобщение

На основание чл. 6, ал. 9,т.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., изм. и доп. ... ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.) е открит обществен достъп до информация за пре

Пълна информация