Новини

Годишен отчет ЗЕЕ 2022

Относно: Изпълнение на задълженията по Закона за енергийната ефективност

Пълна информация
Съобщение

Относно чл.62а, ал.2, във връзка с чл.75 от Закона за водите за публично обявяване съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец "ТК 2 – Екон 91 - Бяла" в ПИ 07603.502.58

Пълна информация
Покана

ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ HA TEMA: „Възможности за подпомагане по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР) през 2022 г. Изпълнение на одобрени проекти от Тематичната подпрограма за малките стопанства"

Пълна информация
Съобщение

Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година.

Пълна информация
ПОЛЗВАТЕЛИ по чл.37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ - пътища и канали

Доброволно споразумение вх. № РД-01-76/28.9.2022 г. по чл.37в за орна земля

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11 484 от 08.11.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за застрояване (ИПЗ)

Пълна информация