Новини

Съобщение

Уведомление за инвестиционно предложение

Пълна информация
Заповеди споразумения

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”

Пълна информация
Съобщение

че е изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР на с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VIII- комбинирано детско учреждение; УПИ VII-130 и УПИ XXVI-130 в к

Пълна информация
Уведомление

за инвестиционно предложение

Пълна информация
Уведомление

за инвестиционно предложение

Пълна информация
Уведомление

за инвестиционно предложение

Пълна информация
Съобщение

Община Бяла възнамерява да подаде проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ /Процедурата/ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейск

Пълна информация