Новини

Съобщение

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Пълна информация
Уведомление

за инвестиционно предложение

Пълна информация
Уведомление

за инвестиционно предложение

Пълна информация
Съобщение

Относно постъпила в РИОСВ-Русе информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация на УПИ VІ-223 и VIII-224 в кв.26 по плана на с.Полско Косово, обл.Русе. Възложител: наследниците на Димитър Ангелов Димитров и Ангел Димитров Ангелов.

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-437 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ V-33 и УП

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-438 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-436 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за рег

Пълна информация