Новини

Съобщение

съгласно чл.62, ал. 1 от Закона за водите, 

Пълна информация
Покана

за обществено обсъждане на предложение за промяна в параметрите на поет дългосрочен общински дълг от Община Бяла

Пълна информация
Съобщение

за изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по регулационния план на гр. Бяла, община Бяла, област Русе Възложител: Александър Тотев Алексиев, Дария Миланова

Пълна информация
Съобщение

разрешено е изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

Пълна информация
Съобщение

на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Пълна информация
Съобщение

на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Пълна информация
Съобщение

на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Пълна информация
Съобщение

на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Пълна информация