Новини

Съобщение

На 29.08.2022 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 6 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С06 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПС) на УПИ VIII-1404 и УПИ IX-1404 в кв. 125 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област РУсе

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VIII-1843 и УПИ IX-1843 в кв. 95 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе. Възложител: "Върбанови" ООД

Пълна информация
Заповед № РД 07-110 от 03.08.2022 г.

 за назначаване на комисия по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ

Пълна информация
Съобщение

а основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация за УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: „Модул“ АД гр.Бяла. Заинтересовани лица: Момчил Йорданов Великов. 

Пълна информация