Новини

Покана

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета за 2021г. на Община Бяла

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 12.07.2022 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 12.07.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация за УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: „Модул“ АД гр.Бяла.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-117, УПИ V-117 и УПИ XI-117 в кв.18 по плана на с. Пет кладенци, община Бяла представляващи ПИ с идентификатори 55988.501.117, 55988.501.256 и 55988.501.

Пълна информация
Празнична лятна програма

2022 г.

Пълна информация
Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 01.07.2022 г.

Пълна информация