Новини

Съобщение

изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ VІІІ-1843 и УПИ IX-1843 в кв.95 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе. Възложител: „ВЪРБАНОВИ“ ООД. Заинтересовано лице: Борис

Пълна информация
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 22.07.2022 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 22.07.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

за пръскане срещу комари

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по плана на гр.Бяла, обл.Русе.. Възложители: Александър Тотев Алексиев, Дария

Пълна информация
Съобщение

одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР нa с. Босилковци, община Бяла, област Русе (част от УПИ VІІІ- комбинирано детско учреждение; УПИ

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за Кабел 20kV за захранване на нов трафопост за външно ел.захранване на ППС 4733 на „Цетин България“ ЕАД, разположени в ПИ 55988.16.9 в местност „Ара кору“ по КККР на с.Пет кладенци.

Пълна информация
Съобщение

за изработен проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VІІІ-4, УПИ IX-4 и УПИ X-4 в кв.4 по плана на с.Стърмен, общ. Бяла

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 15.07.2022 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 15.07.2022 г.

Пълна информация