Новини

Съобщение

 за пръскане срещу комари

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 03.06.2022 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 03.06.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

за допускане изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) за УПИ XVI-2316 в кв. 112 по плана на гр. Бяла, област Русе, с възложител: ЕТ,КАРАИВАНОВИ - МИЛЕНА КАРАИВАНОВА

Пълна информация