Новини

Съобщение

На 29.06.2022 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 5 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С05 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по

Пълна информация
Прессъобщение

На 27 юни 2022 г., в заседателната зала на административната сграда на Комуна Градинари (Румъния) се проведе заключителна пресконференция по проект: „СоБи - Подобряване на координацията и Социалните политики между Община Бяла и Комуна Градинари за ефектив

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VІІІ-123,126,127,146 и УПИ IX-122,146 в кв.42 по плана на Гара Бяла, общ. Бяла. Възложител: "АГРО ТЕХ ИНВЕСТМЪНТ"

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ XVI-2316, кв.112 по плана на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: ЕТ "КАРАИВАНОВИ - МИЛЕНА КАРАИВАНОВА". Заинтересовани лица: Детелина Георгиева Петкова, Ценко Георгиев Цветков.

Пълна информация
Прессъобщение

информация за проекта по Красива България 2022

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.885 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за туристическа инфраструктура и градски парк към обект на НКЦ – Мост на Колю Фичето. Възложител: ОБЩИНА БЯЛ

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план парцеларен план за техническа инфраструктура за водопроводно и канализационно отклонение до ПИ 07603.910.885 /бивш 101/ в местност „Отвъде“ по КККР на гр.Бяла.

Пълна информация
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.885 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за туристическа инфраструктура и градски парк към обект на НКЦ — Мост на Колю Фичето. Възложител:

Пълна информация