Новини

Съобщение

за публикувана обява в Държавен вестник бр.40/31.05.2022 г., в неофициален раздел, стр.40,41 на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план Парцеларен план за Кабел 20kV за захранване на нов трафопост за външно ел.захранване на ПП

Пълна информация
Заповед № РД 11-235 от 30.05.2022 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед No РД-11-207/20.05.2022 г. на Кмета на Община Бяла за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 08.06.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за допускане на Подробен устройствен план-План за регулация на УПИ VІІІ-4, УПИ IX-4 и УПИ X-4 в кв.4 в с.Стърмен, общ. Бяла. Възложител: Димитър Костадинов Шишков и Михаил Борисов Шишков.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план Парцеларен план за довеждащ път към нова музейна сграда до ПИ 07603.910.885 /бивш 101/ в местност Отвъде по КККР на гр.Бяла. Възложител: Община Бяла, обл.Русе.

Пълна информация
Съобщение

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план – Изменение плана за регулация за УПИ V-832, кв.201, по регулационния план на с.Копривец, общ. Бяла, обл.Русе. Възложител: Община Бяла и ВиК ООД гр.Русе.

Пълна информация
Съобщение

одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) за УПИ XVI-2316 в кв. 112 по плана на гр. Бяла, област Русе, с възложител: ET,,КАРАИВАНОВИ – МИЛЕНА КАРАИВАНОВА“

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 18.05.2022 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 18.05.2022 г.

Пълна информация