Новини

Покана

Гергьовски празник със златните хитове на братя Аргирови

Пълна информация
Съобщение

Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за техническа инфраструктура до ПИ 07603,910.885 /бивш 101/ в местност Отвъде по КККР на гр.Бяла, обявен с Обявление No 10-11 5015/13.04.

Пълна информация
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на УПИ II в кв.44 по плана на гара Бяла, гр. Бяла, област Русе, с възложител „ЕКОН 91“ ООД.

Пълна информация
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план на ПИ 07603.502.604 по КККР на гр.Бяла, с възложител „Сонел 777“ ЕООД.

Пълна информация
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ 07603.254.351 по КККР на гр.Бяла, обявен с Обявление No 10-11-5023/26.04.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

Общинска администрация Бяла уведомява жителите на общината, че поради неблагоприятни метеорологични условия обявеното за 18.04.2022 г. наземно пръскане срещу комари и за 19.04.2022 г. наземното пръскане срещу кърлежи и бълхи се отлага за периода от 26.04.

Пълна информация
Съобщение

за пръскане срещу комари

Пълна информация
Съобщение

наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи.

Пълна информация