Новини

Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник

бр.20/11.03.2022 г., в неофициален раздел, стр.124 на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план Парцеларен план, с възложител „Екон-91“ ООД, гр.Русе.

Пълна информация