Новини

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)

Пълна информация
Съобщение

Във връзка с настъпилите  множество пожари на територията на Област Русе

Пълна информация
Информация

за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, утвърдена с ПМС № 59/07.03.2003 год., изм. и доп. ДВ  3/2011, посл. изм. и доп. ДВ 31/2019 г.

Пълна информация
Съобщение

Отчет на кмета на Бяла

Пълна информация
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2022 г.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси  се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2022 г. на Община Бяла, област Русе.

Пълна информация
Съобщение

Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник бр.21/15.03.2022 г.

Пълна информация
З А П О В Е Д № РД11-76 гр.Бяла, 10 март 2022

Сформиране на Обществен съвет

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

Банкова сметка дарения

Пълна информация