Новини

Покана

Информационна покана - дискусия

Пълна информация
Съобщение

Съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в съответствие с ОУПІ на гр.Бяла и Задание по чл.125 от ЗУТ, в следния териториален обхват: поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.107 по КККР на гр.Бяла, обл.Ру

Пълна информация
Съобщение

На 24.02.2022 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 4 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С04 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по

Пълна информация
Пресинформация

Във връзка със 145-та годишнина от Освобождението на град Бяла

Пълна информация
Заповед

№РД11-46/23.02.2022г

Пълна информация
Обявление

Обявление № 08-00-19 от 21.02.2022 г.

Пълна информация
Заповед №РД-11-25 от 7 февруари 2022

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125 от Закона за горите

Пълна информация