Новини

Съобщение

С писмо с изх.№ АО-3952-(6) от 20.10.2021 год. на РИОСВ-Русе в Община Бяла е постьпила информация по Приложение №2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на выдействието върху околната среда( Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение

Пълна информация
Съобщение

Постъпила в РИОСВ — гр. Русе Документация с вх. № АО-3952/08.10,2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда эа инвестиционно предложение за разширяване на дейността на съществуващи площадки за дей

Пълна информация
Съобщение

На 30.09.2021 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 2 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С02 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по Оперативна програма за х

Пълна информация