Новини

Съобщение

на 01 октомври 2021 г. от 11.00 часа, ще се извърши тренировка, включваща излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения чрез реално задействане на локалната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия на територия

Пълна информация
Съобщение

На 21.09.2021 г. Община Бяла подготви и представи пред Агенция за социално подпомагане Искане за изменение на Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С02 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция „Топъл обяд в условия на пандемия о

Пълна информация
Честит празник!

Честит Ден на Българската Независимост!

Пълна информация
Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник

Днес 13.09.2021 г. Община Бяла, област Русе уведомява, че в Държавен вестник брой 74 от 07.09.2021 г. в Неофициален раздел, страница 221

Пълна информация
Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник

Днес 13.09.2021 г. Община Бяла, област Русе уведомява, че в Държавен вестник брой 74 от 07.09.2021 г. в Неофициален раздел, страница 221 е публикувана следната обява: на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Пълна информация
Кампания

Популяризация на CSR кампания "Home connect" - доброто ни свързва

Пълна информация