Новини

Протокол

Разпределение на имотите от общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (HTП) пасища и мери

Пълна информация