Новини

Съобщение

Относно: Българо-индийски онлай бизнес форум - възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество, 3 декември 2020 г.

Пълна информация
Обява

Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) в следния териториален обхват: УПИ - 58, УПИ II-58 и УПИ III-57 в кв.14

Пълна информация
Съобщение

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация
Съобщение ОВОС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) на инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво за ведомствени нужди

Пълна информация
Заповед № РД 11-395 от 03.11.2020 г.

Обявява 04, 05 и 06 ноември 2020 г. включително за неучебни за НУ "П. Р. Славейков" гр. Бяла

Пълна информация
Съобщение

На 30.10.2020 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № ФС01-1272/28.10.2020 г. към Договор за финансиране № ФС01-0437/23.04.2020 г. /Договор/ с Агенция за социално подпомагане /АСП/ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, облас

Пълна информация