Новини

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 27.11.2020 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 27.11.2020 г.

Пълна информация
Заповед № РД 11-418 от 25.10.2020 г.

27.11.2020 г. - неучебен ден за училищата на територията на територията на Община Бяла

Пълна информация
Заповед № РД 11-414

НАРЕЖДАМ: 1. ОБЯВЯВАМ 25 и 26 ноември 2020 г. включително за неучебни дни за училищата на територията на Община Бяла, област Русе. 2. ПРЕУСТАНОВЯВАМ присъствения образователен процес за периода от 25 до 30 ноември 2020 г. включително за ДГ „Пролет“, ДГ

Пълна информация
Съобщение

Относно: Българо-индийски онлай бизнес форум - възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество, 3 декември 2020 г.

Пълна информация
Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе предоставя на заинтересованите лица възможност в 30-дневен срок, считано от 19.11.2020 г., да изразят предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъц

Пълна информация
Обява

Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) в следния териториален обхват: УПИ - 58, УПИ II-58 и УПИ III-57 в кв.14

Пълна информация
Съобщение

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация