Новини

Заповед № РД 11-379 от 28.10.2020 г.

Допълнителни временни противоепидемични мерки

Пълна информация
Заповед № РД 11-372 от 23610.2020 г.

Процедура за съставяне на проект на бюджет

Пълна информация
Съобщение

До всички собственици на горска и земеделска техника

Пълна информация
Заповед № РД 11-368 от 23.10.2020 г.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Пълна информация
Заповед № РД-01-611/ 22.10.2020 на Министъра на здравеопазването

Извънредна епидемична обстановка

Пълна информация
Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020 на Министъра на здравеопазването

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет о

Пълна информация
Мерки за предотвратяване възникването на пожари през есенно–зимен отоплителен сезон 2020/ 2021 година

С цел предотвратяване възникването на пожари през есенно-зимния сезон от гражданите е необходимо е да се спазват следните правила за пожарна безопасност при експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди:

Пълна информация