Новини

Обявление

за одобрено задание и разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) — Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ VII-92 и УПИ IV-90 в кв. 46 по плана на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе. Възложител Милко Антонов Тончев, Милена Дончева Станк

Пълна информация
Обявление

за Подробен устройствен план (ПУП). Възложители: Ралица Маринова Николаева и Елена Маринова Георгиева. 

Пълна информация
Съобщения

Уведомление ИП "Агрофактор" ЕООД

Пълна информация
Тържествено заседание на Общински съвет – Бяла

Тържествено заседание на Общински съвет – Бяла

Пълна информация
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бяла откри нова училищна библиотека

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бяла откри нова училищна библиотека

Пълна информация
Обявление

за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на нов поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.889/обединени 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886/ по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за паркинг за автомобили към обект на НКЦ - Мост

Пълна информация
Общинска служба "Земеделие" в гр. Бяла с нов офис

Общинска служба "Земеделие" в гр. Бяла с нов офис

Пълна информация
Съобщение

ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЪТЕН БИТУМ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО HA ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАН БИТУМ B ИМОТ C ИДЕНТИФИКАТОР 07603.502.785 ПО КККР НА ГРАД БЯЛА“, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТ

Пълна информация