Новини

Обявление

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл.148, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл.152, ал. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж No 48 от 19.12.2022г. за обект: "Реконструкция на участъци от общински пътища в община Бя

Пълна информация
Обява

Инвестиционно предложение: Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето в Община Бяла

Пълна информация
Съобщение

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Възложител: Емил Петков Ангелов.

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Възложител: „АББА МЕНИДЖМЪНТ“ ООД.

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, община Бяла, Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД.

Пълна информация
Годишен отчет ЗЕЕ 2022

Относно: Изпълнение на задълженията по Закона за енергийната ефективност

Пълна информация
Съобщение

Относно чл.62а, ал.2, във връзка с чл.75 от Закона за водите за публично обявяване съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец "ТК 2 – Екон 91 - Бяла" в ПИ 07603.502.58

Пълна информация