Новини

Заповед

защитени растения

Пълна информация
Децата от подготвителна група „Мечо пух“ са „бързи герои“

Посещение на децата от група Мечо Пух в МБАЛ "Юлия Вревска"

Пълна информация
Навършват се 146 години от смъртта на баронеса Юлия Вревска

146 години от смъртта на баронеса Юлия Вревска

Пълна информация
Продължават изнесените приемни на кмета на Община Бяла

Продължават изнесените приемни на кмета на Община Бяла

Пълна информация
Информация

за преценяване на необходимостта от ОВОС

Пълна информация
Община Бяла организира изнесени приемни

Община Бяла организира изнесени приемни с граждани от останалите населени места на територията на общината

Пълна информация
Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ВЪЗНИКНАЛО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАСАЕЩО: Обединяване на поземлени имоти с идентификатори: ПИ 07603.910.107, 07603

Пълна информация
Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-20/15.01.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване (ПЗ) за УПИ XXIV-1367 в кв.121 по плана на гр.Бяла, обл.Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 07603.501.1

Пълна информация