Новини

Заповеди полски пътища 2023/2024

Заповеди полски пътища 2023/2024

Пълна информация
Пресинформация

Във връзка със 147-та годишнина от Освобождението на град Бяла и 146-та годишнина от Освобождението на България от османско иго

Пълна информация
Обява

Община Бяла уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Бяла, Област Русе, има следното инвестиционно предложение

Пълна информация
В памет на Апостола!

Отдаване на почит към Васил Левски

Пълна информация
Бяла има нова зала за младежки дейности и бизнес-срещи

Бяла има нова зала за младежки дейности и бизнес-срещи

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 от ДОПК

от 16.02.2024 г.

Пълна информация
Обявлене № 10-11-25 от 15.02.2024 г.

одобрено задание и е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XXXIII-698 в кв.50 по плана на гр. Бяла, област Русе, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 07603.501.698 по КККР на гр. Бяла.

Пълна информация
Традиционно зарязване на лозата в Община Бяла

Традиционното зарязване на лозето в гр. Бяла и населените места в общината

Пълна информация