Новини

Съобщение

наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи.

Пълна информация
Съобщение

за изработен проект за Подробен устройствен план — Изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) между УПИ IV-39 и УПИ V-832 в кв.201 и Изменение на плана за улична регулация (ИПУР), с.Копривец, обявен с Обявление No 10-11-5008/04.04.2022 г. Заинтересовани лица:

Пълна информация
Съобщение

за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ „За завод Модул“, кв. Ханища, по плана за регулация на гр.Бяла, обявен с Обявление No 10-11-5014/12.04.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник бр.29/12.04.2022 г., в неофициален раздел, стр.118-119 на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план Парцеларен план за довеждащ път към нова музейна сграда до ПИ 07603.910.885 /б

Пълна информация
Съобщение

за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план

Пълна информация
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план

Пълна информация
Съобщение

за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план

Пълна информация
Съобщение

за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XI-423, кв. 19, по плана за регулация на с.Копривец, обявен с Обявление No 10-11-5012/11.04.2022 г.

Пълна информация