Новини

Обявление

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК на заинтересованите страни: Мариан Русев Тодоров

Пълна информация
Обявление

за одобрено задание и разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП). Възложител: Георги Пенчев Георгиев.

Пълна информация
Побратимяване на град Бяла със село Валя Пержей

Побратимяване на град Бяла със село Валя Пержей, Молдова

Пълна информация
Празнично шествие по повод 24 май - ден на българската просвета, култура и славянската книжовност

Празнично шествие по повод 24 май - ден на българската просвета, култура и славянската книжовност, се проведе днес в Бяла

Пълна информация
Обява

за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на нов поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.889

Пълна информация
Обявление

за одобрено задание и разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП). Възложител – Марияна Петрова Ташкова. 

Пълна информация
Обявление

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП)- Възложител: Атанас Йорданов Атанасов. 

Пълна информация
Обявление

на Заповед No РД-11-242/16.05.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен Подробен устройствен план - план за изменение на регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VII-426 и УПИ VIII-426 в кв.49 по регулационния план на с.Дряновец, обл.Русе и обединяването

Пълна информация