Новини

Съобщение

На 12.01.2023 г. Община Бяла подписа Договор за съвместна дейност /Договора/ с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по проект „Закупуване на нов автомобил за разнос на храна в Община Бяла“ на Община Бяла, Област Русе по

Пълна информация
Заповеди

на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” (Обн. ДВ. бр. 7 / 26.01.2010 г., последно изм. ДВ. бр. 41 от 03.06.2022 г.), във връзка с чл. 37в, ал. 16, изр. пето, във вр. с чл. 37в, ал. 2 и ал. 4 от Закона за соб

Пълна информация
ОБЯВЛЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ВЪЗНИКНАЛО НАМЕРЕНИЕ НА "ИВАНОВИ ГРУП 1999“ ЕООД ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАСАЕЩО ОБОСОБЯВАНЕ НА УЧАСТЪК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07603.501.295

Пълна информация
Съобщение

 на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-523 от 09.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) за ПИ с идентификатор 0574

Пълна информация
Обява

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности  във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Пълна информация
Съобщение

На 20.12.2022 г. Община Бяла подписа Административен договор /Договора/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05SFPR003-1.001-0172-C01 и наименование „Топъл обяд за нуждаещите се лица от град Бяла, област Русе“ по Процед

Пълна информация
Обявление

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл.148, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл.152, ал. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж No 48 от 19.12.2022г. за обект: "Реконструкция на участъци от общински пътища в община Бя

Пълна информация
Обява

Инвестиционно предложение: Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето в Община Бяла

Пълна информация