АНКЕТА

 

Обръщаме се към гражданите на Община Бяла с молбата да се включат в социологическото проучване по процедура №BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, финансирана по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, като попълнят анкета онлайн.

ВРЪЗКА КЪМ АНКЕТАТА!