Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД-11-204/24.04.2024 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.05.2024 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І“ № 1, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

Землище гр. Бяла – 07603.166.877,07603.166.879,07603.910.368,07603.166.523,07603.41.14,07603.61.38,07603.61.39,07603.61.61,07603.90.2,07603.113.3,07603.115.9,07603.143.25,07603.152.30,07603.166.9,07603.167.5,07603.169.4,07603.184.18,07603.184.38,07603.186.9,07603.187.7,07603.187.12,07603.187.22,07603.187.24,07603.187.35,07603.189.20,07603.192.30,07603.196.9,07603.196.14,07603.198.21,07603.199.12, 07603.203.18,07603.203.19,07603.205.48,07603.205.53,част от 07603.903.35,07603.903.37,част от 07603.903.41,част от 07603.903.62,част от 07603.903.64,част от 07603.903.107,07603.906.409

 

Землище с. Бистренци –04162.127.59

 

Землище с. Лом Черковна - 05133.2.13, 05133.6.32,част от 05133.6.35,05133.14.1,05133.14.7,05133.14.9,05133.14.12,05133.14.13,05133.14.16,05133.14.17,05133.14.18,05133.14.19,05133.14.37,05133.14.38,05133.14.39,05133.14.46,05133.15.17,05133.42.46,05133.55.17,05133.57.5,05133.78.24,05133.78.25,05133.84.12,05133.84.20,05133.84.22,05133.84.23,05133.84.27,05133.84.28,05133.100.34

 

Землище с. Босилковци - 05743.117.1

 

Землище с. Ботров - 05877.2.25,05877.1.16,05877.10.5,05877.14.4,05877.28.21,част от 05877.28.26,05877.31.7,05877.37.10

 

Землище с. Дряновец – част от 23916.17.10,част от 23916.19.18,23916.33.35,част от 23916.45.16,23916.51.143,част от 23916.54.5,част от 23916.81.34,част от 23916.86.1,част от 23916.92.22,част от 23916.95.9,23916.105.20,23916.109.28,23916.114.123916.117.77,23916.117.78,23916.118.7,23916.118.32,23916.121.20

 

Землище с. Копривец - 38529.93.31,38529.158.13,38529.184.18

 

Землище с. Пейчиново – част от 55720.36.23, ,55720.49.98,55720.43.31,55720.61.29,55720.68.5,55720.79.1

 

Землище с. Полско Косово - 57368.45.79,57368.16.22,57368.19.40,57368.19.41,57368.25.19, 57368.26.32,57368.29.33,57368.31.38, 57368.47.33,57368.47.35,57368.50.35,57368.52.3,57368.54.3,57368.55.6,57368.58.27,57368.71.31,57368.73.61,57368.74.1,57368.86.18,57368.87.1,57368.88.1,57368.89.7,57368.89.9,57368.89.29,57368.90.1057368.90.29,57368.90.37,57368.90.614,57368.91.10,57368.97.26,57368.101.25,57368.104.28,57368.105.23,57368.106.20,57368.107.10,57368.116.12,57368.118.26,част от 57368.125.3,57368.132.8

 

Землище с. Стърмен - 70130.42.113,70130.11.18,70130.23.13,70130.24.2,70130.24.7,70130.24.11,70130.24.12,70130.24.13,70130.24.15,70130.24.24,70130.24.27,70130.24.28,70130.25.6,70130.25.10,70130.35.7,70130.45.154,70130.45.150,70130.45.7, 70130.45.155

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти- общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС.

III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 09 май 2024 г. при следните условия:

1. Документацията за участие за имотите по т. I от настоящата заповед се закупува за всяко отделно землище поотделно и се получава срещу представен приходен документ в сградата на Общинска администрация- Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, стая 205.

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение]).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая №101.

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

24.04.2024 17:45