“Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла”

Резюме на проекта

Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла”

 

 

Проект: „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла“ се финансира чрез съвместна подкрепа с финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ чрез Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г.

Беленския мост е изграден преди повече от 150 години от майстор Колю Фичето и се смята за постижение на българското възрожденско инженерно-строително и архитектурно изкуство.

Обектът е недвижима ценност на културното наследство с национално значение, фигуриращ под номер 4 в списъка на недвижимите културни ценности с национално значение на територията на област Русе на Министерство на културата. Същият е обявен за паметник на културата, като архитектурно-художествен вид, с протокол № 3 от 10.04.2000 г. на Национален съвет за опазване на паметниците на културата (НСОПК) към Министерство на културата.

Проектът включва извършване на строително-ремонтни работи, които условно могат да бъдат разделени на три области:

1. Консервация и реставрация на Беленския мост;

2. Изграждане на сграда, която ще помещава в себе си музей, ресторант и обслужващи помещения, пряко свързана с функционирането на обекта;

3. Зона около моста, в това число прилежащата инфраструктура.

 

Мост

За Зона 1 се предвижда възстановяване и подмяна на компрометирани части от каменната зидария, премахване на съществуващата настилка, направа на стоманобетонна плоча, замазка за наклон, изпълнение на хидроизолационен слой, пясъчна подложка и възстановяване на настилката, бордюрите и тротоарите.

За Зона 2 се предвижда направа на стоманобетонна плоча, замазка за наклон, изпълнение на хидроизолационен слой, пясъчна подложка и възстановяване на парапета, настилката, бордюрите и тротоарите в близък до автентичния им вид, като масивната част на парапетите се предвижда от предварително изготвени тела от пресован бетон. От предварително изготвени тела от пресован бетон се предвиждат и декоративни водорези монтирани пред опорите на моста, като най-горната е със силно изразен наклон, съгласно графичната част.

За Зона 3 се предвижда подпирането на новата част от моста, като конструкцията му ще стъпи върху нови основи, които ще са разположени между съществуващите експонирани основи. При пътното платно ще бъдат изпълнени стоманобетонна плоча, изпълнение на хидроизолационен слой, пясъчна подложка и възстановяване на парапета, настилката, бордюрите и тротоарите в близък до автентичния им вид, като масивната част на парапетите се предвижда от предварително изготвени тела камък с контрастна на оригиналния варовик фактура и текстура.

За Зона 4 предвижда възстановяване и подмяна на компрометирани части от каменната зидария, премахване на съществуващата настилка, направа на стоманобетонна плоча, изпълнение на хидроизолационен слой, пясъчна подложка и възстановяване на настилката, бордюрите и тротоарите.

За всички зони на моста се предвижда монтаж на предпазен парапет, който ще бъде захванат в настилката на тротоара.

 

Реставрацията на Беленския мост ще окаже влияние върху цялото населението, живеещо на територията на Община Бяла. След приключването на проекта Община Бяла планира да използва изградената туристическа инфраструктура и оборудване (3D мапинг) за културни и обществени прояви.

Чрез инвестицията се предвижда да бъде изградена двуетажна сграда. Сградата ще бъде с изключително модерен архитектурен дизайн, който няма да остане незабелязан от посетителите и подобава да бъде разположен до архитектурното бижу на българското възрожденско строителство.

В сградата ще се помещават: Ресторант, Музей, Обслужващи помещения, Зала за прожекции, Интерактивно преживяване „Машина на времето“, Магазин за сувенири, Оборудване за 3 D мапинг шоу програми.

1. Ресторант: Концепцията на ресторант „Беленски мост“ е той да не бъде поредното крайпътно заведение („капанче“), а да предлага на посетителите си високо обслужване, панорамна гледка и уникална атмосфера. През вечерното работно време на ресторанта той ще е насочен към концепцията да не предлага просто храна, а изживяване, което може да бъде съчетано в определени дни с прожекция на 3 D мапинг шоу.

2. Музей: Основната концепция на музея ще бъде да представи историята на Беленския край, но по интересен интерактивен и атрактивен начин, което ще включва експозиция (постоянно подържана и актуализирана от музейните работници), която разказва историята на паметника на културата и Беленския край, восъчни фигури на личности, свързани с историята на паметника на културата, прожекции на интерактивно съдържание и документални филми, Машина на времето*, която разказва историята на моста.

* Машина на времето е композиция от хардуер и софтуер, която се разработва индивидуално за даден туристически обект или място, която помага на посетителите да се върнат години назад (на принципа на Панорамата) и да проследят историята на даден обект. Композицията е изключително атрактивна и иновативна за пределите на България. Чрез нея посетители виждат мястото още преди да бъде заселено и застроено, виждат построяването на моста, воденето на военни действия, природни бедствия и други, от гледна точка на позицията в която са застанали в момента. Точното интерактивно съдържание ще бъде с историческа достоверност и ще бъде създадено от професионален екип специалисти.

3. 3 D Мапинг шоу: Технологията на 3D мапинг шоуто е сходна със светлинно шоу, но това не е стандартно шоу, технологията е уникална и предизвиква възторг. Тя е много популярна за проектиране върху сгради.

На 27.07.2020 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Бяла, с който се предоставят 8 032 703.76 лева за финансиране изпълнението на проект: Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето.

На 15.09.2020 г. се подписа договор за инвестиционен кредит на обща стойност – 1 468 817,00 лева, разпределени, както следва Кредитна линия А – 866 602,00 лв. /„Регионален фонд за градско развитие“ АД/ и Кредитна линия Б – 602 215,00 лв. / „Банка ДСК“ ЕАД/. Общата стойност на целия проект е 9 501 521 лв.

Заемните средства включват разходи за проектиране във фаза идеен и фаза технически проект, авторски надзор, строителен надзор, услуги по изготвяне на бизнес план и финансов анализ, информация и публичност, управление на проекта, доставка на обзавеждане и оборудване, популяризиране на новата туристическа дестинация и за част от СМР.

Освен всички задължителни съгласувателни процедури със съответните компетентни органи и институции, които трябваше да бъдат получени, по настояване на Регионалния фонд за градско развитие бе възложено и извършването на независима експертна оценка на Техническа документация - Идеен инвестиционен проект за обект: „Консервация и Реставрация на Моста на Колю Фичето над река Янтра при гр. Бяла и подобряване на инфраструктурата и туристическия достъп до нея“. Оценката бе направена от архитекти и проектанти с богат опит с мостови съоръжения и недвижими културни ценности с категория „национално значение“. Идеята на общината и фонда с тази допълнителна оценка е инвестиционният проект да е прегледан от възможно най-добрите специалисти в областта и така да се разработят най-адекватните мерки, свързани с консервация и реставрация на този шедьовър на българското възрожденско инженерно-строително и архитектурно изкуство и съхраняването му за бъдещите поколения, и превръщането му във впечатляваща туристическа атракция.