ЦНСТДБУ-град Бяла

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/- град Бяла

Адрес, на който се предоставя социалната услуга: 7101, град Бяла, ул. „Гео Милев“ 20

Телефон за контакти: 0893003112 - Управител на ЦНСТДБУ-Бяла Христо Христов


 

Какво представлява социалната услуга:

Съгласно & 1, т.12 на Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за качеството на социалните услуги до приемането на Националната карта на социалните услуги за социалните услуги, в центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, се прилагат стандартите за качество за следните социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги:

1. резидентна грижа;

2. информиране и консултиране (като специализирана услуга);

3. застъпничество и посредничество;

4. обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга).

ЦНСТДБУ- град Бяла предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца от 3 до 18/20 години, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването в нея са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В услугата е осигурена среда за живот, близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Капацитетът на ЦНСТДБУ-град Бяла е 8 места- момичета и момчета на възраст от 3 до 18 години или до 20 години, ако учат в редовна форма на обучение, до завършване на средно образование.

За децата се грижи персонал, съгласно утвърдения капацитет в Наредбата за качеството на социалните услуги, приета с ПМС № 135 от 22.06.2022 г. Това са: 1 управител, 1 ръководител социални и учебни дейности, 1 охранител и 4 сътрудници „Социални дейности“. В ЦНСТДБУ-Бяла е наето и 1 лице на длъжността „Изпълнител“, по Програма за заетост на хора с увреждания от Бюро по труда – Бяла.