Обява

 

О Б Я В А

за приемане на срочна служба в доброволния резерв

         1. Със заповед № ОХ-117/02.02.2024г. на министъра на отбраната са обявени 250  (двеста и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани на следните длъжности:

              1.1. Младши специалист в НВУ „Васил Левски” -90 места;

              1.2. Младши специалист  по артилерия и противовъздушна отбрана-Факултет по „Артилерия ,ПВО и КИС-гр. Шумен- 60 места;

              1.3. Младши изпълнител-военно формирование 22 160-Плевен-100 места.

 

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат  най- малко основно образование,  да не са по възрастни от 40 години, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство, да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

         3. Срочната служба в доброволния резерв да започне на 10.09.2024г. Срочната служба се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца. И включва последователно минаване на следните етапи: начална военна подготовка, специална военна подготовка  и изпълнение на задачи в състава на военно формирование. За времето на изпълнение на срочната служба резервистите са със статут на военнослужещи, получават основно месечно възнаграждение, имат осигурено настаняване

         4. Срок за подаване на документите-до 30.04.2024г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/ox-117-2024.pdf

 

02.02.2024 11:35