ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2024 г.

ДО

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

НА ОБЩИНА БЯЛА

ОБЛАСТ РУСЕ

 

П О К А Н А

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА

 ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2024 г.

 

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси  се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2024 г. на Община Бяла, област Русе.

Канят се жителите на Община Бяла, представителите на бизнеса, неправителствения сектор, всички заинтересовани, както и средствата за масово осведомяване да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на Бюджет на Община Бяла за 2024 година.

 

Обсъждането ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Представяне на основните показатели на проекта на бюджет за 2024 г.
  2. Обсъждане, коментари, мнения, въпроси, становища и предложения във връзка проектобюджета за 2024 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 24.01.2024 година /сряда/ от    17:00 часа в Читалище „Трудолюбие 1884“, гр. Бяла, пл. “Екзарх Йосиф І” № 9.

Материал, представящ основните показатели на проекта на Бюджет на Община Бяла за 2024 година е публикуван на интернет страницата на Общината - www.byala.bg.

Становища, мнения и предложения по проекта на Бюджет за 2024 година могат да се представят в деловодството на Община Бяла на адрес: гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ №1, на електронен адрес: byala.rs@byala.bg  до 23.01.2024 година включително, както и да се представят лично по време на обсъждането.

 

С уважение,/

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе                                                                                                    17.01.2024 г.

 

 

 

ПОКАНА - ИЗТЕГЛИ ТУК

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2024 ГОДИНА - ИЗТЕГЛИ ТУК