Съобщение

Относно постъпила в МОСВ информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околна среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Вардим“ от подстанция Борово до подстанция Свищов и отклонение от ст. No32 до подст. „Латекс"" с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД. 

05.01.2024r. 

Изтегли цялото съобщение ТУК