Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе предоставя на заинтересованите лица възможност в 30-дневен срок, считано от 17.11.2023 г., да изразят предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 година.

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на Община Бяла: https://www.byala.bg, на 17.11.2023 г., обявен е на информационното табло в Център за услуги и информация на граждани (ЦУИГ) гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“ № 3 на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират както на електронния адрес на общината byala.rs@byala.bg, така и в деловодството в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“ № 1.

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 18.12.2023 г. /понеделник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Бяла, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ №1, партерен етаж.

 

17.11.2023 г.