Заповед

1. Собствениците на домашни птици на територията на Община Бяла: 

1. да не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопаните; 

2. да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни 

3. да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците; 4. да не отглеждат едновременно водоплаващи и други птици; 

5. да уведомят незабавно, официалния ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност. 

II. Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Община Бяла, като същата се обяви и публично на официалния сайт на общината. 

 

 

Изтегли тук