Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № РД-01-410/15.09.2023 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 15 (петнадесет) войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба. Изключение се допуска само за кандидатите, изпълнявали военна служба, които кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 (десет) години след освобождаване от военна служба, не са освободени по дисциплинарен ред и към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство.

        3. Срок за подаване на документите-03.11.2023г.

        4. Конкурсът ще се проведе по график от 04.12.2023 г. до 08.12.2023 г. във военно формирование 46390, с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 113А и включва:

         - тест за проверка на общата култура;

         - изпит за определяне на физическата годност;

         - събеседване.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_kipko-19.09.23.pdf

 

 

16.10.2023 10:30