Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-449/06.10.2023 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 24.10.2023 г. от 13:30 часа в Заседателна зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І„ № 1, както следва:

1. Продажба на имот – частна общинска собственост, както следва:

Поземлен имот 07603.501.2697, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, бул. ОКРЪЖЕН, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 739 кв. м, стар номер 2697, квартал 165, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.501.2696, 07603.501.2890, 07603.501.3104, 07603.501.3163, съгласно АЧОС № 3390 от 22.11.2017 г. и скица № 15-530210-26.10.2017 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 5986,00 лв. (пет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1795,80 лв. (хиляда седемстотин деветдесет и пет лева и осемдесет  стотинки);

2. Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост, както следва:

За изграждане на жилищна сграда с гараж, с височина до един етаж и разгъната застроена площ 253 кв.м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла върху част от имот - частна общинска собственост, съгласно АЧОС №4695/19.07.2022 г., представляващ част от урегулиран поземлен имот (УПИ) I в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.500 по кадастралната карта на гр. Бялас начална тръжна цена: 5235,00 лева (пет хиляди двеста тридесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1 570,50 лв. (хиляда петстотин и седемдесет лева и петдесет стотинки);

3. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от Поземлен имот 07603.501.577, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, пл. ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ № 3, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1078 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК (на входа на Центъра за административни услуги на Община Бяла), съгласно скица №15-367800-01.08.2017г., скица №357/13.11.2013 г., и АЧОС №3351/2017г., при граници на имота: 07603.501.3219; 07603.501.2933; 07603.501.579; 07603.501.2991; 07603.501.578, за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

4. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

4.1. Терен с площ от 4,50 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.3219, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ“, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За площад, площ 8687 кв. м, съгласно Скица № 15-18270-12.01.2018 г., при граници на терен с площ 4,50 кв. м.: от четири страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.3219, съгласно схема за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 10,00 лв. (десет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки)

4.2. Кабинет № 1 със застроена светла  площ 14,59 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 07603.502.141.1, построена в поземлен имот с идентификатор  07603.502.141, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Трайчо Костов“ № 1, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 5825 кв. м, квартал 35, парцел І, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и представляващ част от СОС 07603.502.141.1.2, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Трайчо Костов“ № 1, ет. 1, вид собств. Общинска публична, тип За делова и административна дейност, бр. нива 1, площ по документ 156.24 кв. м, СЪОТВЕТНИТЕ ИД.Ч. ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИД НА АГКК, при граници на самостоятелен обект: на същия етаж- няма; под обекта-07603.501.141.1.6; над обекта – няма и граници на кабинет № 1: от две страни терен на поземлен имот с идентификатор 07603.502.141, коридор и кабинет № 2, съгласно скица 15-1206696/05.11.2021 г., АПОС №4571/2021г. и схема за разпределение на помещенията, което  да се използва за предоставяне на пощенски услуги, при начална наемна цена – 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба или за учредяване на отстъпено право на строеж е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. I от настоящата заповед за продажба, учредяване на отстъпено право на строеж и отдаване под наем на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 23.10.2023 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба, учредяване на отстъпено право на строеж или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

инж. АТАНАС АНГЕЛОВ                                                  

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД-11-390/18.09.2023 г.)

 

 

09.10.2023 17:43