Протокол

П Р О Т О К О Л №2

от проведено изслушване на кандидатите

за съдебни заседатели в Окръжен съд - Русе

 

На 24.08.2023г. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Бяла се проведе второ заседание на временната комисия, избрана с решение №678 по протокол №75/29.06.2023г. на Общински съвет Бяла, за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Русе, в състав както следва:

Председател: Мариан Антонов –председател на Общински съвет Бяла

Зам. председател: Виктор Маргаритов – зам. председател на Общински съвет Бяла

Членове:

Айлян Карамехмедова – общински съветник в Общински съвет Бяла

Иванка Маринова - общински съветник в Общински съвет Бяла

Красимира Пенева - общински съветник в Общински съвет Бяла

 

Присъстваха трима членове на Комисията:

  • Мариан Антонов – председател на Общински съвет Бяла и председател на Комисията

  • Айлян Карамехмедова – общински съветник в Общински съвет Бяла

  • Иванка Маринова - общински съветник в Общински съвет Бяла

На заседанието на Комисията присъства и единственият кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд Русе - Диляна ………. Алексиева.

Нямаше пречка за провеждане на заседанието.

 

Комисията проведе изслушване на кандидата, в съответствие с чл. 68а, ал.1 от ЗСВ. На кандидата бяха поставени теоретични и практически въпроси, свързани с функциите и задълженията на съдебния заседател в наказателния процес и мотивацията да изпълнява тази функция за предстоящия мандат в Окръжен съд Русе.

На всички поставени въпроси кандидатът не успя да отговори. Заяви, че не е запознат с ролята и функциите на съдебния заседател, не прави разлика между кодекс и закон, не е запознат с никаква нормативна уредба, няма трудов стаж. Започнала е да учи висше образование през 2014г., но не го е завършила.

След изслушването на кандидата председателят на Комисията закри публичното заседание в 13.20 часа и Комисията продължи своята работа в закрито заседание.

След обсъждане и анализ на представянето на кандидата по време на изслушването Комисията единодушно реши, че кандидатът Диляна Алексиева не е запознат с фигурата на съдебния заседател в наказателното производство и с ролята на съдебния заседател като представител на гражданското общество и не би се справила с поставените й задачи.

Предвид горното, Комисията не може да предложи на Общински съвет Бяла кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд Русе.

 

 

 

 

Мариан Антонов /П/

Председател на ОбС Бяла

Председател на комисията