Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-360/18.08.2023 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 07.09.2023 г. от 13:30 часа в Заседателна зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

I. Отдаване под наем на пасища и мери – публична общинска  собственост за срок от 1 стопанска година, както следва:

1. Землище гр. Бяла поземлен имот

07603.908.171,07603.127.190,07603.34.221,07603.901.231,07603.166.298,07603.902.918,07603.902.919,07603.906.626,07603.902.920,07603.28.439,07603.910.447,07603.149.571,07603.908.588,07603.901.962,07603.901.960,07603.4.786,07603.4.787,07603.28.819,07603.149.853,07603.84.854,07603.274.864,07603.274.866,07603.59.870,07603.166.873,07603.910.878,07603.4.892,07603.267.903,07603.267.904,07603.149.905,07603.211.954,07603.901.958,07603.211.962,07603.211.967,07603.9.5,07603.13.15,07603.14.17,07603.18.15,07603.19.4,07603.123.11,07603.123.12,07603.902.631,07603.902.632,07603.902.633,07603.902.634,07603.902.665,07603.912.694,07603.903.202,07603.903.213,07603.903.214,07603.903.223,07603.904.167,07603.905.38

2. Землище с. Бистренци поземлен имот

 04162.42.1, 04162.50.1, 04162.52.1, 04162.53.1, 04162.83.1, 04162.83.2, 04162.83.3, 04162.85.1, 04162.119.1

3. Землище с. Лом Черковна поземлен имот

 05133.86.40, 05133.100.69, 05133.2.94, 05133.100.103, 05133.61.132, 05133.55.151,  05133.16.217, 05133.20.281, 05133.73.1, 05133.100.32

4. Землище с. Босилковци поземлен имот

05743.18.29, 05743.36.55, 05743.125.67, 05743.125.68, 05743.121.73, 05743.121.78, 05743.108.82, 05743.108.83, 05743.38.196, 05743.49.124, 05743.54.127, 05743.118.134, 05743.38.197, 05743.136.150

05743.132.169, 05743.121.196, 05743.121.197, 05743.121.201, 05743.75.214, 05743.103.249, 05743.99.258, 05743.108.326, 05743.99.336, 05743.135.356,  05743.58.357, 05743.25.68, 05743.32.12, 05743.95.1, 05743.102.1, 05743.104.1, 05743.124.2, 05743.125.1

5. Землище с. Ботров поземлен имот

05877.47.23, 05877.34.28, 05877.6.57, 05877.15.45, 05877.30.47, 05877.30.70, 05877.33.79,  05877.49.92, 05877.42.96, 05877.35.97, 05877.49.98, 05877.42.100, 05877.42.101, 05877.42.102, 05877.38.106, 05877.39.114, 05877.40.116, 05877.28.118, 05877.38.120, 05877.32.121, 05877.21.134, 05877.42.139, 05877.42.140, 05877.37.141, 05877.24.145, 05877.48.151, 05877.51.158, 05877.51.163, 05877.51.170

6. Землище с. Дряновец поземлен имот

23916.117.73, 23916.78.219, 23916.34.1, 23916.34.2, 23916.37.3, 23916.41.1, 23916.55.2, 23916.56.1, 23916.61.1, 23916.77.1, 23916.78.3, 23916.80.1, 23916.82.2, 23916.102.1, 23916.108.4, 23916.124.1, 23916.126.1

7. Землище с. Копривец поземлен имот

38529.1.168, 38529.1.169, 38529.1.179, 38529.1.309, 38529.1.311, 38529.1.312, 38529.1.315, 38529.91.2

8. Землище с. Пейчиново поземлен имот  

55720.64.153, 55720.58.55, 55720.58.56, 55720.58.58, 55720.12.27, 55720.58.54, 55720.58.52, 55720.67.66, 55720.65.73, 55720.111.75, 55720.76.117, 55720.75.125, 55720.65.153, 55720.107.160, 55720.99.161, 55720.65.241, 55720.65.242, 55720.65.243, 55720.9.244, 55720.73.245, 55720.101.253, 55720.112.256, 55720.58.258

9. Землище с. Пет Кладенци поземлен имот

 55988.40.119, 55988.4.147, 55988.23.159,  55988.17.170, 55988.17.189

10. Землище с. Полско Косово поземлен имот

 57368.14.72, 57368.16.31, 57368.142.57, 57368.142.58, 57368.83.60, 57368.142.68, 57368.142.69

57368.45.71, 57368.136.74, 57368.142.76, 57368.45.78, 57368.136.82, 57368.142.90, 57368.46.95, 57368.27.96, 57368.44.98, 57368.142.99, 57368.32.105, 57368.126.113, 57368.32.125, 57368.132.127, 57368.145.129, 57368.132.138, 57368.132.139, 57368.143.148, 57368.48.154, 57368.72.198, 57368.69.204, 57368.78.269, 57368.122.312, 57368.126.2, 57368.131.1

11. Землище с. Стърмен поземлен имот 70130.41.121;70130.4.35;70130.42.48;70130.42.51;70130.42.61;70130.38.82;70130.12.103;70130.11.104

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 лв. (десет лева и нула стотинки) без ДДС.

III. До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация за всяко едно землище, да внесат депозит за всеки отделен имот и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 05.09.2023 г.

1. Документацията за участие се закупува за всяко отделно землище. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” №3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот №... в землище … ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

21.08.2023 18:01