Обявление

 

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АПК Общински съвет Бяла уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от заинтересован таксиметров превозвач на територията на Община Бяла. Това предложение и бъдещия общ административен акт касаят определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Бяла.

Приемането на административния акт се налага от разпоредбите чл. 24 ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници (ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 2.02.2021г.) и чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Бяла /пл. „Екзарх Йосиф
I” №1/, ет. 2, стая 205 или от публикуваната по-долу докладна записка (предложение).

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Бяла /пл. „Екзарх Йосиф I“ 1, ет.2, ст. 205/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА:

                        /Димитър Славов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

гр. Б Я Л А

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

от  ДИМИТЪР КРУМОВ СЛАВОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА – БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

            Относно: Решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Бяла.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози, Общинските съвети определят в срок до 31 октомври минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за текущата година, се прилагат цените към 31 декември на предходната година.

Съгласно чл.24а, ал. 12 от Закона за автомобилните превози „Цените по ал. 11 се актуализират най-малко веднъж годишно“.

В Община Бяла е постъпило предложение от таксиметров превозвач с аргументи за актуализиране на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, както следва:

  1. Предложени нови минимални и максимални цени:

 

Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1,19 лв.

1,79 лв.

Нощна тарифа

1,39 лв.

1,99 лв.

 

  1. Действащи към момента цени, приети с Решение №52 по протокол №6/27.02.2020г. на Общински съвет Бяла:

 

Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

0,85 лв.

1,45 лв.

Нощна тарифа

0,90 лв.

1,50 лв.

Мотивите, изложени в предложението за актуализация са свързани с растящата инфлация, повишаване цените на горивата, повишаване цените на консумативите и услугите, използвани за поддръжка на автомобилите, повишаване цените на задължителните застраховки. Налице са значими предпоставки, които налагат актуализация на определените цени за таксиметров превоз на територията на Община Бяла.

Предвид обстоятелството, че настоящото предложение притежава характера на общ административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, е необходимо публично оповестяване на проекта на акта, като същият е публикуван на сайта на Община Бяла не по-късно от един месец преди приемането му.

С оглед гореизложеното, предлагам Общински съвет Бяла да приеме следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И    Е

(проект)

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.65 от АПК и чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози, вр. чл. 24, ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Общински съвет Бяла

Р Е Ш И:

І. ОПРЕДЕЛЯ минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бяла за един километър пробег по съответната тарифа, както следва:

1. Дневна тарифа – цена на 1 км. пробег - 1,19 лв.

2. Нощна тарифа – цена на 1 км. пробег – 1,39 лв.

IІ. ОПРЕДЕЛЯ максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бяла за един километър пробег по съответната тарифа, както следва:

1. Дневна тарифа – цена на 1 км. пробег - 1,79 лв.

2. Нощна тарифа – цена на 1 км. пробег – 1,99 лв.

 

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бяла да уведоми лицата и фирмите, осъществяващи таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бяла за приетите минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

 

ВНОСИТЕЛ,

ДИMИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

26.07.2023 14:30