Обява

 

З А П О В Е Д

№ РД-11 - …..

гр. Бяла,……………2023 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 86, т.1 от НРППСОВППУНРИВОбС, в изпълнение на Решение № 616 по протокол № 69/30.03.2023 г., Решение № 617 по протокол № 69/30.03.2023 г., Решение № 618 по протокол № 69/30.03.2023 г. и Решение № 619 по протокол № 69/30.03.2023 г. на Общински съвет Бяла, област Русе

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 19.05.2023 г. в 13,30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф І” №1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот 57368.501.594, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1161 кв. м, стар номер 594, квартал 55, парцел I, ведно със сграда с идентификатор 57368.501.594.1, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 1, застроена площ 83 кв. м и сграда с идентификатор 57368.501.594.2, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Гараж, брой етажи 1, застроена площ 62 кв. м; при граници и съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори: 57368.501.1043, 57368.501.1044, 57368.501.595, съгласно АЧОС № 4760 от 16.12.2022 г. и скица № 15-1274748-24.11.2021 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 11 137,00 лв. /единадесет хиляди сто тридесет и седем лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 3341,10 лв. (три хиляди триста четиридесет и един лева и шестдесет стотинки).
  2. Поземлен имот 07603.901.73, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 329 кв. м, стар номер 901073, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.901.76, 07603.901.72, 07603.901.321, 07603.901.33, 07603.901.32, съгласно АЧОС № 3604 от 27.05.2019 г. и скица № 15-270078-28.03.2019 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 1215,00 лева (хиляда двеста и петнадесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 364,50 лв. (триста шестдесет и четири лева и петдесет стотинки).
  3. Поземлен имот 07603.909.52, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 1314 кв. м, стар номер 909052, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.149.620, 07603.909.51, 07603.909.53, 07603.909.60, съгласно АЧОС №3407/12.12.2017 г.,  скица № 15-614283-05.12.2017 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 5502,00 лв. (пет хиляди петстотин и два лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1650,60 лв. (хиляда шестстотин и петдесет лева и шестдесет стотинки).
  4. Поземлен имот 07603.909.25, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 279 кв. м, стар номер 909025, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.909.24, 07603.909.26, 07603.909.60, 07603.909.66, съгласно скица № 15-72855-06.02.2018 г. на СГКК – гр. Русе. За имота е съставен АЧОС №3436/12.03.2018 г., начална продажна цена на имота: 1168,00 лв. (хиляда сто шестдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 350,40 лв. (триста и петдесет лева и четиридесет стотинки).
  5. Поземлен имот 07603.901.18, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 303 кв. м, стар номер 901018, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.13, 07603.901.19, 07603.901.80, 07603.901.81, 07603.901.962, съгласно АЧОС №4648/14.03.2022 г. и скица № 15-181993-21.02.2022 г., начална продажна цена на имота: 1119,00 лв. (хиляда сто и деветнадесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 335,70 лв. (триста тридесет и пет лева и седемдесет стотинки).
  6. Поземлен имот 07603.901.19, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 225 кв. м, стар номер 901019, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.18, 07603.901.20, 07603.901.80, 07603.901.81, 07603.901.962, съгласно АЧОС №4649/14.03.2022 г. и скица № 15-181991-21.02.2022 г. начална продажна цена на имота: 831,00 лв. (осемстотин тридесет и един лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 249,30 лв. (двеста четиридесет и девет лева и тридесет стотинки).
  7. Поземлен имот 07603.901.20, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 155 кв. м, стар номер 901020, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.19, 07603.901.78, 07603.901.81, 07603.901.962, съгласно АЧОС №3558/06.03.2019 г. и скица № 15-167115-25.02.2019 г., начална продажна цена на имота: 573,00 лв. (петстотин седемдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 171,90 лв. (сто седемдесет и един лева и деветдесет стотинки).
  8. Поземлен имот 07603.901.80, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 238 кв. м, стар номер 901080, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.13, 07603.901.14, 07603.901.17, 07603.901.18, 07603.901.19, 07603.901.21, 07603.901.81, 07603.901.962, съгласно АЧОС №3589/16.04.2019 г. и скица № 15-262061-26.03.2019 г., начална продажна цена на имота: 879,00 лв. (осемстотин седемдесет и девет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 263,70 лв. (двеста шестдесет и три лева и седемдесет стотинки).
  9. Поземлен имот 07603.901.81, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 270 кв. м, стар номер 901081, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници07603.901.17, 07603.901.18, 07603.901.19, 07603.901.20, 07603.901.21, 07603.901.78, 07603.901.80, съгласно АЧОС №3588/16.04.2019 г. и скица № 15-262065-26.03.2019 г., начална продажна цена на имота: 968,00 лв. (деветстотин шестдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 290,40 лв. (двеста и деветдесет лева и четиридесет стотинки)

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  18.05.2023 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

В 3-дневен срок от издаването на настоящата заповед, да се публикува в регионален вестник и  интернет страницата на Община Бяла, и да се постави на Информационното табло в сградата на Общинска администрация гр. Бяла.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

 

 

 

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ:

Антоанета Минкова - Старши юрисконсулт на Община Бяла

 

 

ИЗГОТВИЛ:                                                                                      

Даниела Пашкунова - Началник отдел ОС в Община Бяла, област Русе

 

 

 

02.05.2023 17:33