Заповеди

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” (Обн. ДВ. бр. 7 / 26.01.2010 г., последно изм. ДВ. бр. 41 от 03.06.2022 г.), във връзка с чл. 37в, ал. 16, изр. пето, във вр. с чл. 37в, ал. 2 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и съобразно Заповед No РД-04-111 / 29.09.2022 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Русе, за одобряване разпределението на масивите за ползване на земеделски земи, съобразно сключено доброволно споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за землището на /.../

с. Бистренци;

с. Босилковци;

с. Ботров;

гр. Бяла;

с. Дряновец;

с. Копривец;

с. Лом Черковна;

с. Пейчиново;

с. Пет Кладенци;

с. Полко Косово;

с. Стърмен