Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе предоставя на заинтересованите лица възможност в 30-дневен срок, считано от 18.11.2022 г., да изразят предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година.

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на Община Бяла: https://www.byala.bg, на 18.11.2022 г., обявен е на информационното табло в Център за услуги и информация на граждани (ЦУИГ) гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“ № 3 на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират както на електронния адрес на общината byala.rs@byala.bg, така и в деловодството в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“ № 1.

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 19.12.2022 г. /понеделник/ от 16:30 часа в заседателната зала на Община Бяла, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ №1, партерен етаж.

 

18.11.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ /п/

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

П Р О Е К Т

За приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 год.

 

 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ, ЗАМ.-КМЕТ, ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

/съгласно Заповед № РД11-531/20.11.2019 г. на Кмета на Община Бяла/

 

 

 

Относно: Одобряване на план - сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2023 г. и размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. на територията на Община Бяла

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

В изпълнение на Закона за местните данъци и такси предлагам за разглеждане План-сметка за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в регионално депо Бяла, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2023 година.

На основание чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Общинският съвет е органът, който определя размера на таксата битови отпадъци при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на предлаганите услуги, въз основа на одобрена план–сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2.Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Размерът на таксата за битови отпадъци се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Дължимата от задълженото лице такса за битови отпадъци е сбор от размерите на таксите за отделните гореизброени услуги.

Съгласно действащата нормативна уредба в Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя на база количество отпадък, а когато установяването на база количество не е възможно, това става на база друга основа, определена от Общинския съвет.

Сметосъбирането и сметоизвозването в Община Бяла не е организирано с индивидуални съдове за смет и към настоящият момент общината не разполага с нужните технически средства и човешки ресурс за установяване количествата на битовите отпадъци. За да се определи такса битови отпадъци според количеството на всеки ползвател, според обема на предоставяната услуга, са необходими значителни инвестиции и разходи за закупуването на технически и измервателни средства, за чекирането на съдовете за събиране на битов отпадък, за купуване на торби за смет, за човешки ресурс, за организиране и извършване на необходимия контрол. С оглед на гореизложеното и предвид сложната икономическа ситуация Община Бяла не е в състояние да отдели средства и човешки ресурс за установяване количеството битови отпадъци по чл. 67, ал.1 от ЗМДТ, поради което предлагам размера на такса смет през 2022 г. за имотите в Община Бяла да се определя на основание чл. 67, ал.2 от ЗМДТ – пропорционално на данъчната оценка.

За 2023 година размера на отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците са, както следва:

- отчисления по чл. 60, ал.1 от ЗУО в размер на 6,80 лв. /тон депониран отпадък (при 5,40 лв./тон за 2022 г.);

- отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО в размер на 95,00 лв. /тон депониран отпадък (при 95 лв./тон за 2022 г.);

След подробен анализ и обсъждане на събираемостта на такса битови отпадъци и предвид планираните разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на отпадъците и поддържане площите за обществено ползване за 2023 г., предлагам да се запази размера на такса битови отпадъци за Община Бяла за 2022, приета с  Решение № 367 по протокол № 41/29.12.2021 г. на Общински съвет Бяла, а именно:

- 6,9‰ (промила) пропорционално върху по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота за юридически лица, предприятия и фирми, разпределени както следва:

  • 3,6‰ (промила) за сметосъбиране и сметоизвозване /2.7‰ за 2022 г./;

  • 2,8‰ (промила) за обезвреждане на битовите отпадъци /3.9‰ за 2022 г./;

  • 0,5‰ (промила) за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване /0.3‰ за 2022 г./.

- 3,5‰ (промила) пропорционално върху данъчната оценка на имота за болниците и училищата на територията на Община Бяла, разпределени както следва:

  • 1,8 ‰ (промила) за сметосъбиране и сметоизвозване /1.4‰ за 2022 г./;

  • 1,4 ‰ (промила) за обезвреждане на битовите отпадъци /2.0‰ за 2022 г./;

  • 0,3‰ (промила) за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване /0.1‰ за 2022 г./.

  • 6,9‰ (промила) пропорционално върху данъчната оценка на имота за физическите лица, разпределени както следва:

  • 3,6 ‰ (промила) за сметосъбиране и сметоизвозване /2.7‰ за 2022 г./;

  • 2,8 ‰ (промила) за обезвреждане на битовите отпадъци /3.9‰ за 2022 г./;

  • 0,5 ‰(промила) за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване /0.3‰ за 2022 г./.

 

 

 

Въпреки увеличението на разходите в план-сметката (950 000 лв за 2022 г.), не се предвижда увеличаване на размера на таксата за битови отпадъци. Променя се процентното съотношение на компонентите на план-сметката, което налага преизчисление на промилите в състава на таксата. В настоящата трудна икономическа обстановка, това е действително социално приемливият размер на таксата, който ще позволи и по-добра събираемост на приходите от нея. Очакваните приходи от такса битови отпадъци за 2023 г. са в размер на 1 082 000 лв., което е с 132 000 лв. повече спрямо предвидените за текущата година, които ще бъдат осигурени от подобряване на събираемостта, като ще се предприемат по-сериозни действия за събиране на недоборите.

Средствата ще бъдат разпределени по компонентите на план-сметката за дейностите по чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, както следва:

 

П Р И Х О Д

лв

ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

1 082 000

 

 

 

 

 

Р А З Х О Д

 

О Б Щ О

ГР. БЯЛА

СЕЛА

лв.

лв.

лв.

1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други.

30 000

20 000

10 000

1.2. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

533 459

320 075

213 384

1.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

441 718

265 031

176 687

1.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

76 823

 

46 094

 

30 729

 

ВСИЧКО РАЗХОД:

1 082 000

651 200

430 800

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ /п/

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)