Съобщение

Относно постъпила в РИОСВ-Русе информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - "Монтаж на два броя подземни резервоари за пропан-бутан с обем 25 куб. м. и 10 куб. м., изпарителна станция и подземна газопроводна линия, с местонахождение УПИ XV-148, кв. 44 по плана на гара Бяла, обл. Русе" от "ЕКОН-91" ООД.

 

Изтегли от тук