Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-425/07.10.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.10.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I.Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот 23916.501.143, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 15754 кв. м, стар номер 143, квартал 61, парцел II, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 23916.501.716; 23916.501.652; 23916.501.653; 23916.501.794; 23916.501.774, съгласно АЧОС № 4705 от 05.08.2022 г. и скица № 15-819162-22.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 47 104,00 лева (четиридесет и седем хиляди сто и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 14 131,20 лв. (четиринадесет хиляди сто тридесет и един лева и двадесет стотинки).

2.Поземлен имот 70130.501.211, област Русе, община Бяла, с. Стърмен, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 753 кв. м, стар номер 162, квартал 2, ведно със сграда с идентификатор 70130.501.211.1, застроена площ 48 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Здравно заведение и сграда с идентификатор 70130.501.211.2, застроена площ 6 кв.м., брой етажи 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване; при граници и съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори: 70130.501.300; 70130.501.213; 70130.501.212; 70130.501.284, съгласно АЧОС № 4681 от 16.06.2022 г. и скица № 15-1320530-06.12.2021 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 4 667.00 лева (четири хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1400,10 лв. (хиляда и четиристотин лева и десет стотинки).

II.Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 4 (четири) години, както следва:

Помещение с площ 7,80 кв.м, представляващ част от  сграда с идентификатор 23916.501.629.3, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Административна, делова сграда, брой етажи 1, застроена площ 135 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 23916.501.629, съгласно скица №15-908300/12.08.2022г. и схема за разпределение на помещенията, при граници на помещението: от три страни сграда с идентификатор 23916.501.629.3 и от една страна сграда с идентификатор 23916.501.629.5, за търговска дейност и услуги, начална наемна цена за квадратен метър на месец – 1,50 лв. без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).

III. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

IV.  До участие в търга по т. І и т. II за продажба и отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация. 

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  24.10.2022 г., при следните условия:  

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

 

07.10.2022 15:50