Обява

ОБЯВЯВА

за лицата, определени за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Бяла в периода септември – ноември 2022 г.

Съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност; лицата, определени за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Бяла в периода септември – ноември 2022 г. са следните:

Екип 1 – гр. Бяла

Петър Захариев, Младши експерт в отдел ОС

Патриция Къцъркова, Младши експерт в отдел ОС

Даниела Пашкунова, н-к отдел ОС

Таня Георгиева, Старши експерт в отдел ОС

Антоанета Минкова, Старши юрисконсулт в отдел ОС

Екип 2 – с. Стърмен

Нели Димова, Кметски наместник на с. Стърмен

Галина Славова, Старши специалист в отдел ОС

Екип 3 – с. Ботров

Дилек Феимова, Кметски наместник на с. Ботров

Руждие Абдулова, Секретар на кметство с. Ботров

Екип 4 – с. Пет Кладенци

Радка Белчева, Кметски наместник на с. Стърмен

Десислава Кръстева, Младши експерт в отдел ОС

Екип 5 – с. Дряновец

Тихомир Йорданов, Кмет на с. Дряновец

Татяна Маркова, Секретар в кметство Дряновец

Екип 6 – с. Копривец

Милена Стефанова, Кмет на с. Копривец

Ивайло Лазаров, работник в кметство с. Копривец

Екип 7 – с. Бистренци

Атанас Ленов, Кметски наместник на с. Ботров

Емилия Ангелова, Секретар в кметство с. Бистренци

Екип 8 – с. Лом Черковна

Венета Асенова, Кмет на с. Лом Черковна

Елена Ралева-Крутева, Главен специалист в с. Лом Черковна

Екип 9 – с. Пейчиново

Иван Иванов, Кметски наместник на с. Пейчиново

Людмила Захариева, Главен специалист в с. Пейчиново

Екип 10 – с. Босилковци

Петър Петров, Кмет на с. Босилковци

Кънчо Кънчев, работник в кметство с. Босилковци

Екип 11 – с. Полско Косово

Добромир Добрев, Кмет на с. Полско Косово

Иванка Иванова, Главен специалист в с. Полско Коково

 

 

04.10.2022 15:24